Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

DISCRETE ECONOMIES

Research studio at USC School of Architecture.
Students: Minfeng Xia, Lienny Ruiz, Dionicio Ichillumpa, Mingming Guo, Celina Hong, Yijie Liu, Amir Malik, Nahal Mohtashemi, Kun Qian, Samarth Syal, Jialin Wen, Fenghua Xie & Zihe Yang.

Studies of discrete architecture, serial repetition, pattern languages and combinatorial tectonics.

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

 Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia


 Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

 Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

 Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

 Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal


 Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

 Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

 Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

 Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu


 Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

 Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

 Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

 Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

 Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa


 Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

 Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

 Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen


 Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

 Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

 Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz


 Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

 Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

 Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

 Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie