Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

DISCRETE ECONOMIES

Research studio at USC School of Architecture.
Students: Minfeng Xia, Lienny Ruiz, Dionicio Ichillumpa, Mingming Guo, Celina Hong, Yijie Liu, Amir Malik, Nahal Mohtashemi, Kun Qian, Samarth Syal, Jialin Wen, Fenghua Xie & Zihe Yang.

Studies of discrete architecture, serial repetition, pattern languages and combinatorial tectonics.

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia

Credit: Minfeng Xia


Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal

Credit: Samarth Syal


Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu

Credit: Yijie Liu


Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa

Credit: Dionicio Ichillumpa


Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen

Credit: Jialin Wen


Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz

Credit: Lienny Ruiz


Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie

Credit: Fenghua Xie